Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
อำนาจหน้าที่
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายและเเจตจำนงค์ของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองการศึกษา
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
E-Service
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญประชุม (30 มิ.ย. 2565)  
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ สมัยวิสามัญ สมัยที... (30 มิ.ย. 2565)  
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าท... (02 พ.ค. 2565)  
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอ... (02 พ.ค. 2565)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอ... (02 พ.ค. 2565)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอ... (02 พ.ค. 2565)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักป... (02 พ.ค. 2565)
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ (02 พ.ค. 2565)
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒน... (29 เม.ย. 2565)
รายงานการวิเคราะห์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของหน่วยงานภาครัฐ ประจำ... (29 เม.ย. 2565)
การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร (29 เม.ย. 2565)
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565 (28 เม.ย. 2565)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ ประจำปีงบประมาณ ... (28 เม.ย. 2565)
ประกาศ ก.อบต. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ 2 (28 เม.ย. 2565)
ประกาศ ก.อบต. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (28 เม.ย. 2565)
ประกาศ ก. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกราชการ (28 เม.ย. 2565)
ประกาศ ก.อบต. การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารบุคลของ อปท. (28 เม.ย. 2565)
ประกาศ ก. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราค่าจ้าง (28 เม.ย. 2565)
ประกาศ ก. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการอุธรณ์ (28 เม.ย. 2565)
ประกาศ ก. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย (28 เม.ย. 2565)
Responsive image

โคงการเยาวชนรุ่นใหม่ ห่า... (28 มิ.ย. 2565)  

ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ (23 มิ.ย. 2565)  

มอบวัสดุอุปกรณ์เพื่อช่วยเ... (22 มิ.ย. 2565)  

มอบวัสดุอุปกรณ์เพื่อช่วยเ... (20 มิ.ย. 2565)

ร่วมกิจกรรม"ทำบุญตักบาตรอ... (20 มิ.ย. 2565)

มอบทรายกำจัดลูกน้ำ (ทรายอ... (16 มิ.ย. 2565)

ประชาสัมพันธ์งานกองช่าง ป... (15 มิ.ย. 2565)

ประชาสัมพันธ์งานกองช่าง ป... (14 มิ.ย. 2565)

ประชาสัมพันธ์งานกองช่าง ป... (13 มิ.ย. 2565)

ขอเชิญชาวตำบลบางระกำ (13 มิ.ย. 2565)

งานกองช่าง ซ่อมแซมไฟทางสา... (10 มิ.ย. 2565)

งานกองช่าง ซ่อมแซมไลน์ไฟท... (09 มิ.ย. 2565)

งานกองช่าง ซ่อมแซมระบบไฟท... (08 มิ.ย. 2565)

งานกองช่าง ซ่อมแซมไฟทางสา... (08 มิ.ย. 2565)

มอบถุงยังชีพ (ผู้กักตัวที... (26 พ.ค. 2565)

กิจกรรม วันต้นไม้ ประจำปี... (24 พ.ค. 2565)

มอบถุงยังชีพ (ผู้กักตัวที... (11 พ.ค. 2565)

แจกถุงยังชีพช่วยเหลือ โค... (11 พ.ค. 2565)

แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ... (10 พ.ค. 2565)

เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่... (09 พ.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (28 มิ.ย. 2565)  
โครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถกระเช้าไฟฟ้าอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล... (12 พ.ค. 2565)  
โครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทเครื่องตัดหญ้า (รถฟาร์มแทรกเตอร์) พร้อมอุป... (12 พ.ค. 2565)  
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อ ครุภัณ์การเกษตร ประเภทรถตัดหญ้า (รถฟาร์ม... (02 พ.ค. 2565)
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถกระเช้า... (02 พ.ค. 2565)
วิจารณ์ ร่างประกวดรถตัดหญ้าแทรกเตอร์ (29 เม.ย. 2565)
วิจารณ์ ร่างประกวดรถกระเช้าไฟฟ้าและรถตัดหญ้าแทรกเตอร์ (29 เม.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ... (28 เม.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัส... (11 เม.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโค... (11 เม.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการกีฬาต... (11 เม.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้... (08 เม.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ เรื่อง จ้างติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ รถกู้ชีพ... (07 เม.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานคร... (07 เม.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอ... (04 เม.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติด... (04 เม.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กเก... (04 เม.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร... (04 เม.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดย... (01 เม.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในงานกิจการป... (01 เม.ย. 2565)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ
หมู่ที่ 3 ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-3561-0335 อีเมล์ : 0150406@dla.go.th
Facebook : https://www.facebook.com/องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ-115160324516457/?ref=pages_you_manage
www.bangrakam-at.go.th